วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น. นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คณะผู้บริหาร และทีมบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบุคลากร STKS ในกิจกรรมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยมีบุคลากร STKS ร่วมบรรยายแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงการสืบค้นและการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัยจากฐานข้อมูล Scival ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มก. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศ