วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับ นางวนิดา ศรีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คณะผู้บริหาร และทีมบรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยของ STKS โดยมีบุคลากร STKS ร่วมบรรยายแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึง การสืบค้นและการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัยจากฐานข้อมูล Scival ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด มก. จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม INC2D-319 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)


ภาพบรรยากาศ