วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล โล่ และเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่สร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกฯ ในกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หัวข้อ "การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่กิจกรรมการเรียนรู้" ณ ห้องออดิทอเรียม (ชั้น 3) อาคารศูนย์ประชุม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสิรฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกและกิจกรรมสำคัญของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ อันจะเป็นการส่งต่อความรู้ที่ประยุกต์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกออกสู่ผู้สนใจทั่วไปผ่านคลังทรัพยากรการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างและต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป โครงการได้เดินสายอบรมให้ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Infographic สำหรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งานด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบอินโฟกราฟิก และสร้างสรรค์ผลงานและส่งเข้าประกวดในกิจกรรม "การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกฯ" จำนวน 67 ผลงาน จาก 16 โรงเรียน และมีผลงานที่ได้รับการพิจาณาจากคณะกรรมการได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 7 รางวัล ได้แก่

รางวัลดีเด่น

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร

รางวัลชมเชย

 1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 5. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี (ระดับกลุ่มครุ - อาจารย์)
 6. โรงเรียนนาบัววิทยา (ระดับกลุ่มครู - อาจารย์)
 7. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม (ระดับกลุ่มครู - อาจารย์)

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมจัดส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่

 1. โรงเรียนสองแคววิทยาคม
 2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
 3. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์
 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร
 5. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
 6. โรงเรียนพญาเม็งราย
 7. โรงเรียนนาบัววิทยา
 8. โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
 9. โรงเรียนเถินวิทยา
 10. โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
 11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 12. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 13. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 14. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 15. โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
 16. โรงเรียนจุลสมัย

ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร