วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับ ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร (MKT) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการความรู้ของ สวทช. ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การดำเนินการบริหารจัดการองค์ความรู้ สวทช." โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "คุณค่างานวิจัยของ สวทช." โดย คุณธีรนิตย์ รัตนวราห รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชม เยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 Tower B