นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) วิทยากรแนะนำบริการ STKS
สำหรับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน สวทช.
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้อง One North INC2 Tower A จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt