ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกเครือข่ายโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล ในเรื่องการของการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Open Source Software และ Free Tools Online ในการสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยจากประเด็น "ลิขสิทธิ์" โดยจัดอบรมให้กับสมาชิก 4 หลักสูตร รวม 10 รุ่น

 • หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart" (จำนวน 3 รุ่น)
  • การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560
  • การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
  • การสร้างสรรค์สื่อ Infographic ด้วย Free Tools Online : PiktoChart รุ่นที่ 3 : วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560
 • หลักสูตร "การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape" (จำนวน 3 รุ่น)
  • การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape รุ่นที่ 1 : วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560
  • การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape รุ่นที่ 2 : วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2560
  • การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Open Source Software : GIMP & Inkscape รุ่นที่ 3 : วันที่ 32 สิงหาคม - วันที่ 1 กันยายน 2560
 • หลักสูตร "การสรางแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind" (จำนวน 3 รุ่น)
  • การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : Xmind รุ่นที่ 1 : วันที่ 15 มิถุนายน 2560
  • การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : Xmind รุ่นที่ 2 : วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
  • การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : Xmind รุ่นที่ 3 : วันที่ 15 กันยายน 2560
 • หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่ออย่างมีมาตรฐานและใช้งานได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" (จำนวน 1 รุ่น)
  • การสร้างสรรค์สื่ออย่างมีมาตรฐานและใช้งานได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ : วันที่ 27 กันยายน 2560

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกับสมาชิกเครือข่ายร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตรนั้น โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ได้รับผลตอบรับในการเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก และโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ ได้รับผลงานจากการสร้างสรรค์ของผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว นำเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (oer.learn.in.th) เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในแง่มุมต่างๆ และสามารถนำสื่อนี้ไปใช้ได้อย่างปลอดภัยภายใต้สัญญาอนุญาตที่ผู้สร้างสรรค์กำหนด เข้าถึงผลงานของผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ oer.learn.in.th

ภาพบรรยากาศการอบรม