ตามที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Providing Information Servces with Emerging Technologies) ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้ให้เกียรติกับคณะผู้จัดงานในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 และพร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย  นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นางกุลประภา นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน  ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช. ภาคเหนือ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดประชุมวิชาการดังกล่าว บุคลากรของ STKS อันประกอบด้วย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล และ นายศตพล ยศกรกุล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ พร้อมด้วย ดร. อลิสา คงทน  นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรด้วย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt