นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างาน งานบริการความรู้และห้องสมุด นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation และฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ให้แก่ที่ประชุมผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยไบโอเทค ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 32 คน ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 127/1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt