นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย เป็นวิทยากรเรื่อง Cloud Computing ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 130 คน ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย