นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล บรรยายในหัวข้อเรื่อง Open Source & Innovation : บทบาทและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต" โดยมีนักศึกษา จำนวน 80 คน และอาจารย์ จำนวน 5 คน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม CO-113 (ออดิทอเรียม) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt