นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข 220 อาคารรัฐสภา 2 ชั้น 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร