ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างยั่งยืน (Sustainable Academic Endeavors) วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุม CC-308 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 89 คน

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt