นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับพร้อมแนะนำภารกิจและบทบาทของ สวทช. ต่อคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว (Assoc.Prof.Dr. Somkiat Phasy ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีข่าวสาร และการสื่อสารการศึกษาและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, Mr.Chanthala Phllomiasak รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สวส.), Mr.Xayadeth Xongmlxay รองหัวหน้าแผนกมัธยมปลาย กรมมัธยม, Mrs.Vlengsouvanh Phaxaysornbath รองผู้อำนวยการ มัธยมศึกษาเวียงจันทน์, Ms.Saliphone Outhaohack หัวหน้าหน่วยงาน e-Learning ศูนย์เทคโนโลยีข่าวสารและการสื่อสารการศึกษาและกีฬา, Mr.Sllak Douangphachant เจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวยุวดี เมฆศิริวิชช์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์)

ในโอกาสนี้ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนาและทิศทางการพัฒนา Courseware” โดยกล่าวถึงลักษณะของ Courseware และเครื่องมือพัฒนาในกลุ่ม Open Source Software, Courseware ที่รองรับการเรียนรู้ทั้งระบบ Online และ Offline และทิศทางการพัฒนา Courseware และนางเยาวลักษณ์ คนคล่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวทช. ได้บรรยายเกี่ยวกับ “โครงการ eDLTV” โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เป็นโครงการความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบรรยากาศ

alt