ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier จัดสัมมนาเรื่อง Enhancing Research with Elsevier Online Tools โดย ได้รับเกียรติจากนายนัฐพล สีสุรักษ์ ฝ่ายฝึกอบรมของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ประเทศไทย มาบรรยายแนะนำพร้อมสาธิตฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของ Elsevier ใน 4 บริการ/ชื่อ คือ ScienceDirect, Scopus, Scival และ Mendeley โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 47 คน วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 110 (Theater) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt