สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้าน "สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 : ณ ห้องประชุม CO-101 อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดย อธิการบดี ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศศาสตร์
  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้งานและเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ (Open Source Software) สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจ

ในการนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศ

backdrop-mou-sskru-stks  alt  alt  alt  alt  alt
mou-sskru-stks-01  mou-sskru-stks-02