นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เป็นเกียรติร่วมเปิดงานผู้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

1. ผู้แทนศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2. ผู้แทนห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
3. ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
4. ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
5. ผู้แทนสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. ผู้แทนห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผู้แทนห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. ผู้แทนฝ่ายระบบข้อมูลและสารสนเทศสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
10. ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. ผู้แทนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12. ผู้แทนศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
13. ผู้แทนศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
14. ผู้แทนห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15. ผู้แทนศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 16. ผู้แทนสำนักบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
17. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
19. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
20. ผู้แทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21. ผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
22. ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
23. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
24. ผู้แทนงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
25. ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
26. ผู้แทนสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
27. ผู้แทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
28. บุคลากรสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการนี้ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายเพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของหน่วยงาน และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างบรรณารักษ์ของห้องสมุดภายใต้สมาชิก ศปว. วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง ประชุม CO-101 (Theater) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt