การจัดทำหนังสือราชการเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญของสวทช. ซึ่งมาตรฐานของหนังสือราชการได้ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยจึงทำให้ความเข้าใจ ในการจัดทำไม่ตรงกัน เช่น การใช้ฟอนต์มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระยะห่างระหว่างบรรทัด การใช้เลขไทยและเลขอารบิก เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกันถึงรูปแบบการจัดทำหนังสือราชการ จะสามารถช่วยย่นระยะเวลาในการสื่อสารและการปฏิบัติงานได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความเป็นระเบียบและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสวทช. ในการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร งานพัฒนาบุคลากร (HRD) ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้จัดอบรมหลักสูตร "รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเอกสาร” (รุ่นที่ 1) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Lecture 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน สวทช. และได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

media-standard-01 media-standard-02

หัวข้อการบรรยายหลักและฝึกปฏิบัติมีดังนี้

เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วยแนะนำประกาศของสำนักนายกฯ 3 ฉบับเป็นหลักได้แก่ ประกาศ การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประกาศฟอนต์มาตรฐานราชการไทย และประกาศการใช้เลขไทย

  • แนะนำให้ใช้ฟอนต์ TH Sarabun NEW แทน TH Sarabun PSK ... พร้อมเหตุผล
  • แนะนำการติดตั้งฟอนต์ดังกล่าว เป็น Default font ทั้ง MS Office และ LibreOffice .... พร้อมแนะนำให้เปลี่ยน OpenOffice.org เป็น LibreOffice
  • แนะนำเทคนิคการพิมพ์ การจัดพารากราฟ โดยเฉพาะงานพิมพ์ราชการที่กำหนดให้ตั้ง Line Spacing เป็น Single กำหนดระยะห่างระหว่างพารากราฟแบบ 1 Enter + Before 6pt, และ 1 Enter + Before 12 pt การจัดพารากราฟแบบ Hanging Indent การใช้เลขไทยที่ ถูกต้องในเอกสารงานพิมพ์/เอกสารอื่นๆ
  • การพิมพ์ด้วย Style และการทำสารบัญอัตโนมัติ พร้อมการใส่ Caption ของภาพ และตาราง
  • การบันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์
  • การส่งออก PDF/A
  • การพิมพ์ใน Spreadsheet โดยเฉพาะการพิมพ์วันที่
  • การค้นหาภาพที่เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาต Creative Commons