นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การบรรยายพร้อมแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สวทช. บอกรับและให้บริการแก่นักวิจัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (หน่วย BEC : Biochemical Engineering and Pilot Plant Research Development Unit ) ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และ มจธ. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 20 คน ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt