นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) วิทยากรแนะนำบริการ STKS สำหรับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน สวทช. ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม CO-110 (Theater) อาคารสำนักงานกลาง จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง