นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก สป.วท. ให้บรรยายแนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานในยุคดิจิทัล แก่หน่วยงานในสังกัด กท. วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการบริหารจัดการข่าวสารองค์กร ข่าวสารภาครัฐ การทำแผนประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล โดยมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 40 ท่าน ณ ห้องอบรมอาคารพระจอมเกล้า กท. วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2558