ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับการตรวจระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ STKS อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt