นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง การประยุกต์ใช้ดาต้าไมน์นิ่งกับงานด้านต่าง ๆ และเรื่อง ความรู้และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูลของหน่วยงาน ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 08:00 - 12:00 น. ณ อาคารกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt