นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ได้รับเชิญจาก สถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นวิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal รุ่นที่ 2" จำนวน 10 คน วันพฤหัสบดีที่ 29 - วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ชั้น 6 อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt