นางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจาก สถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นวิทยากรหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “ระบบจัดการความรู้ด้วย Wordpress” วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ชั้น 6 อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ