นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้งานโปรแกรมอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) จำนวน 50 คน วันอังคารที่ 17 พ.ย.58 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt