นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรเรื่อง "On the LAM : Library, Archive and Museum ประสบการณ์การใช้และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศมนุษยศาสตร์" วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 10.45 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ

alt  alt