นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ได้รับเชิญจาก สถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นวิทยากรหลักสูตร "การพัฒนาเว็บด้วย Joomla รุ่นที่ 2" จำนวน *** คน วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ชั้น 6 อาคารวิจัยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ