นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากรจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” โดย นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ฯ ซึ่งงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.58 มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา 41 ท่าน ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt