ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี (CD) จัดสัมมนาเรื่อง
การประเมินตลาด (Marketing Validation) ตอนสร้างโอกาสหาความต่างด้วยข้อมูลงานวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 
เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 110  (Theater)  อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ
จากคุณพงษ์พีระ ชวาลาธวัช คอลัมนิสต์ Startup Cafe หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ มาให้การบรรยายเพื่อรับทราบมุมมอง
จากภาคธุรกิจ ในการใช้ข้อมูลวิชาการ เพื่อเสาะหาโอกาสการสร้างนวัตกรรม โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนาจำนวน 27 คน

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt