นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ได้รับเชิญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรเรื่อง สื่อดิจิทัลกับความยั่งยืนของความรู้ในองค์กรให้กับบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานได้ จำนวน 30 คน วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt