นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาบริการของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพื่อให้สมาชิกชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของชมรมห้องสมุดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt