ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้รับการตรวจติดตามผลการดำเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ
สวทช. จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ STKS อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt