นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ ได้รับเชิญจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี เป็นวิทยากรเรื่อง "หลักสูตรการพัฒนา
eLearning" วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3201 ชั้น 2 อาคารสิรินธราลัย สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร ศูนย์บางกะดี ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถสร้างสื่อที่มีคุณภาพและเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ
บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองนโยบาย "ความรู้สู่สังคม"

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt