นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) วิทยากรแนะนำบริการ STKS สำหรับการอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานของพนักงาน สวทช. ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้อง One North INC2 TOWER A จัดโดย งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สำนักงานกลาง

ภาพบรรยากาศ

alt  alt