นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง "การบริการสารสนเทศเพื่อชุมชน : ประสบการณ์โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...มิติ
เทคโนโลยีน่าใช้ ใช้ได้จริง ใช้ไม่ยาก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพสารสนเทศ
ให้แก่บรรณารักษ์นักเอกสารสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด ในวันพุธที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLibrary) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt