ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน สถาบันน่านศึกษา จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำสื่อสาระ การใช้งานระบบและการบริหารจัดการระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt