นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้าง Infographic” ให้กับพนักงานราชการ และพนักงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์และมีทักษะ ความสามารถ ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สถาบันเกษตราธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ

alt  alt    alt    alt  alt  alt