นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับพร้อมบรรยาย
เรื่อง ระบบบริหารจัดการความรู้และฐานข้อมูลของ สวทช. ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 คน
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CO-102 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt