สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครอง จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือ
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยเป็นการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้
สื่อสาระเพื่อครูในการนำไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ WIFI และได้เชิญหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อจะได้มีสื่อสาระการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น 

โดยนายอติโชค ผลดี  รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมเป็นประธานเปิดงาน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา
10.00 - 11.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt