นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เป็นเกียรติร่วมเปิดงานการสัมมนา เรื่อง
รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร. วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ดร. อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
รองผู้อำนวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวน 65 คน วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-404 ชั้น 4
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt