นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ได้รับเชิญจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Infographic ให้กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์และ มีทักษะ ความสามารถ
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ บริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt