นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ และ นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยและสิทธิบัตร ให้กับ
บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Animal Supplement & Pharmaceutical Co.,Ltd.) ในวันที่ 6 กันยายน 2559
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมห้อง 403 ชั้น 4 อาคาร TSP-CC

ภาพบรรยากาศ