นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ได้รับเชิญจากศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.ลำปาง
เป็นวิทยากรเรื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการคลังเอกสารดิจิทัล ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จ.ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นสูง 20 จังหวัด ให้สามารถเป็นคลังข้อมูลความรู้ของศูนย์
ในวันจันทร์ที่ 26 - 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ.ลำปาง

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt  alt