STKS Talk ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง การจัดการความรู้ของบริษัท ทีโอที
วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.30 - 12.00 น.

หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการความรู้ ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานเอกชนที่ให้ความสำคัญด้านการจัดการความรู้ คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ได้จัดตั้งสถาบันวิชาการทีโอที เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ และบริหารจัดการความรู้ พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นว่าการจัดการความรู้ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความน่าสนใจ สมควรแก่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ให้แก่ บุคลากร สวทช. จึงจัด STKS Talk ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง การจัดการความรู้ของ บริษัท ทีโอที ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ให้แก่บุคลากรใน สวทช.ต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม/สัมมนา

  1. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สวทช.
  2. สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ของบุคลากร สวทช.
  3. เผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ให้แก่บุคลากร สวทช.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ได้รับความรู้ด้านการจัดการความรู้ในแง่มุมต่างๆ
  2. ผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน และบริหารจัดการความรู้ภายในหน่วยงานได้

ความรู้พื้นฐาน

การจัดการความรู้เบื้องต้น

เนื้อหาหลักสูตร  

  • จัดบรรยายโดยวิทยากร คือ นายยงยศ โกยกุล ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • สถานที่ ห้องประชุม 113 อาคารสำนักงานกลาง สวทช. จ.ปทุมธานี
  • รับสมัครจำนวน 30 คน

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 208 อาคารส่วนงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

กำหนดการสัมมนา

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
10.00 – 10.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนาโดยนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.30 – 11.30 น. นำเสนอการบริหารจัดการความรู้ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
โดย นายยงยศ โกยกุล
ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 11.30 – 12.00 น. ถาม-ตอบ