STKS Talk ครั้งที่ 3/2554 เรื่อง มาตรฐานงานพิมพ์และสื่อคุณภาพ
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

การสร้างเอกสารงานพิมพ์ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer และซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลฟอร์แมตต่างๆ นับเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานขององค์กรยุคใหม่ เพื่อใช้ประกอบการทำงาน แต่ด้วยกระแสการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานข้ามระบบที่แตกต่างกัน และการจัดเก็บเพื่อเรียกใช้ได้สะดวกผ่านระบบต่างๆ เช่น คลังความรู้ดิจิทัล คลังเอกสารสำนักงาน ทำให้การกำหนดมาตรฐานของงานพิมพ์ และสื่อดิจิทัลมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน ฟอร์แมตเอกสารคลาดเคลื่อน ไม่สามารถสืบค้นได้ หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบไม่ได้

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเอกสารงานพิมพ์ และการสร้างสรรค์สื่อให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ จึงได้จัด STKS Talk ครั้งที่ 3/2554 เรื่อง มาตรฐานงานพิมพ์และสื่อคุณภาพ ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ให้แก่บุคลากรใน สวทช.ต่อไป
 

วัตถุประสงค์การอบรม/สัมมนา

 1. เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานพิมพ์ และการจัดทำสื่อที่มีคุณภาพของ สวทช.
 2. ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมในกลุ่มโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org
 3. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org Writer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานงานพิมพ์ และการจัดทำสื่อที่มีคุณภาพ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสรรค์งานพิมพ์ และสื่อให้มีคุณภาพ
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้โปรแกรมในกลุ่มโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะโปรแกรมสำนักงาน OpenOffice.org และ OpenOffice.org Writer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

ความรู้พื้นฐาน

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์สร้างเอกสาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากร สวทช.ที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร  

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ (สามารถนำ Notebook มาฝึกปฏิบัติได้) โดยวิทยากรจาก STKS ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย

 • มาตรฐานงานพิมพ์ที่จำเป็นต้องทราบ
 • ปรับเปลี่ยนการพิมพ์ให้ตรงตามมาตรฐาน
 • การตั้งฟอนต์มาตรฐานให้กับเอกสาร (Default Font)
 • เทคนิคการจัดหน้าเอกสาร
 • การจัดทำสื่อให้ตรงตามมาตรฐาน

กำหนดการอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียน

 • STKS Talk ครั้งที่ 3/2554 กำหนดจัดวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.00 น.
 • สถานที่ ห้องประชุม 110 อาคารสำนักงานกลาง สวทช. จ.ปทุมธานี
 • รับสมัครจำนวน 50 คน
 • การลงทะเบียน
  - สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://stks.or.th
  - อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  - หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

กำหนดการสัมมนา

13.30 - 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
  รู้จักโปรแกรมในกลุ่มโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ
สำหรับการจัดทำงานพิมพ์ และการจัดทำสื่อที่มีคุณภาพของ สวทช.
  ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานพิมพ์ และการจัดทำสื่อที่มีคุณภาพ
  ปรับเปลี่ยนการพิมพ์และสื่อให้ตรงตามมาตรฐาน
  ซักถาม ข้อเสนอแนะ