STKS Talk ครั้งที่ 2/2554 เรื่อง Scholarly Resources & Patent Mapping
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น.

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย แก่พนักงาน สวทช. จำำนวน 6 ฐานข้อมูล คือ ScienceDirect, Scopus, ACM Digital Library, IEEE/IEL Electronic Library, ISI: Web of Science และ SpringerLink และวารสารออนไลน์อีกประมาณ 100 รายชื่อ โดยครอบคลุมทุกสาขาวิจัยของศูนย์แห่งชาติ สวทช. แหล่งสารสนเทศเหล่านี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของวงการวิจัยทางวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ เพื่อให้นักวิจัยสามารถติดตามให้เท่าทันกับวิทยาการระดับโลกได้ และโดยที่ STKS มีประสบการณ์ในการศึกษาเอกสารสิทธิบัตรและการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสาร ผลงานวิจัย สิทธิบัตร จึงขอนำเสนอแก่ชุมชนวิจัย สวทช. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานวิจัย ที่มีเป้าหมายนำเข้าสู่เชิงพาณิชย์

STKS หวังว่าการนำเสนอแหล่งข้อมูลวิจัยและวิชาการ และการจัดทำแผนที่ความรู้ / แผนที่สิทธิบัตร จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พนักงาน สวทช. ในการยกระดับผลงานวิจัย และสามารถช่วยยกระดับในการวิจัย & พัฒนา และนวัตกรรมของ สวทช. จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้น

วัตถุประสงค์การอบรม/สัมมนา

 1. เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลวิชาการที่ STKS จัดเตรียมให้บริการแก่ชุมชนวิจัย สวทช.
 2. เพื่อให้บุคลากร สวทช. มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญในการจัดทำแผนที่ความรู้ / แผนที่สิทธิบัตร
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ต่างๆ
 4. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน สวทช. โดยเฉพาะกลุ่มงานวิจัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พนักงาน สวทช. ทราบแหล่งข้อมูลวิชาการที่ STKS จัดเตรียมไว้ให้บริการ
 2. พนักงาน สวทช. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องแผนที่ความรู้ / แผนที่สิทธิบัตร
 3. จำนวนการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
 4. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน สวทช. โดยเฉพาะกลุ่มงานวิจัย

ความรู้พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักวิจัย นักวิเคราะห์โครงการ และบุคลากร สวทช.ที่สนใจ

เนื้อหาหลักสูตร  

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ โดยวิทยากรจาก STKS ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย

 • แนะนำแหล่งสารสนเทศวิชาการที่ STKS บอกรับ รวมถึงบริการทั้งภายในภายนอกประเทศแบบเปิด (Open Access)
 • แนะนำแหล่งสารสนเทศสิทธิบัตรและวิธีการจัดทำแผนที่สิทธิบัตรด้วยเครื่องมือที่จัดเตรียมให้บริการ

กำหนดการอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียน

 • กำหนดจัดวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • สถานที่ ห้องประชุม 110 อาคารสำนักงานกลาง สวทช. จ.ปทุมธานี
 • รับสมัครจำนวน 50 คน
 • การลงทะเบียน
  - สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://stks.or.th
  - อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  - หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

กำหนดการสัมมนา

13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
14.00 - 14.30 น. การให้บริการของ STKS
โดย รัตนา ห้วยหงษ์ทอง
14.30 - 15.15 น. แหล่งบริการฐานข้อมูลออนไลน์วิชาการ สำหรับงานวิจัยและวิชาการ สวทช.
โดย พรพรรณ บุญยะทิม
15.15 - 16.00 น. แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping):  ความหมายและแนวทางการจัดทำ
โดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
16.00 – 16.30 น. ซักถาม ข้อเสนอแนะ