โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อมีการถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก มักจะมีปัญหาการจัดเก็บภาพ การค้นหาภาพไม่พบ ไม่ว่าจะเป็นคลังภาพส่วนบุคคลหรือคลังภาพของหน่วยงาน  เนื่องจากไม่มีการบริหารจัดการระบบคลังภาพที่ดี ตั้งแต่การกำหนดเมทาดาทาของภาพ การกำหนดขนาดของภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกเหนือจากการนำเสนอเรื่องราวด้วยภาพถ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว การเขียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งทำให้เนื้อหาที่นำเสนอมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีความตระหนักถึงการจัดการคลังภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ และมองเห็นความสำคัญของการเขียนที่จะทำให้การนำเสนอข้อมูลพร้อมภาพถ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจ จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์การอบรม/สัมมนา

 1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล
 2. เพื่อสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในการบริหารจัดการคลังภาพได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อสามารถเขียนบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ในการบริหารจัดการคลังภาพได้อย่างเหมาะสม
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนบอกเล่าเรื่องราวจากภาพถ่ายได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน

การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เนื้อหาหลักสูตร (Outline)

 1. แนะนำเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยกล้องดิจิทัล จากการทัศนศึกษา
  - วังลดาวัลย์   
  - พระราชวังพญาไท โดยมีพระที่นั่งให้ชมอีก 5 องค์ได้แก่
          - พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
 2. นำเสนอการใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและฟรีแวร์เพื่อใช้ในการบริการจัดการคลังภาพ
 3. นำเสนอแนวทางหรือเทคนิคการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

วิทยากร

 • นายสมเจตน์ ศรีมหาโชตะ       ช่างภาพอิสระ
 • ผู้แทนจากชมรมคนรักวัง         มัคคุเทศก์
 • นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ        นักเขียน จากนิตยสารสารคดี
 • นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช     นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

กำหนดการอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียน

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วันต่อหลักสูตร คือ
  - วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554
 2. ค่าลงทะเบียนระยะเวลา 2 วัน
  - ราคา 3,000 บาท
 3. สถานที่ฝึกอบรม
  - ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
 4. การลงทะเบียน   
  - ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://stks.or.th    
  - อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
  - หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
     สถานที่ สวทช. อาคารโยธี ถนนพระรามที่ 6
09.00 - 09.30 น. เดินทางเข้าชมวังลดาวัลย์
09.30 - 09.40 น. รับประทานอาหารว่าง
09.40 - 12.00 น. ฟังบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพวังลดาวัลย์
     โดย นายสมเจตน์ ศรีมหาโชตะ
      ช่างภาพอิสระ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. เดินทางเข้าชมพระราชวังพญาไท
13.30 - 14.30 น. ฟังบรรยายเทคนิคการถ่ายภาพพระราชวังพญาไท
      โดย มัคคุเทศก์จากชมรมคนรักวัง
14.30 - 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง
14.40 - 16.00 น. ชมพระที่นั่ง 5 องค์ได้แก่
      - พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
      - พระที่นั่งพิมานจักรี
      - พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
      - พระที่นั่งเทวราชภารมย์
      - พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
16.00 - 16.30 น. สรุปกิจกรรม ถาม - ตอบ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554
สถานที่ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08.30 - 09.00 น.            ลงทะเบียน
09.00 - 10.45 น. รู้จักซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการคลังภาพ และการสืบค้น
            โดย นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
             นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
             สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
10.45 - 11.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.    ฝึกปฏิบัติเทคนิคการบริหารคลังภาพ และการสืบค้น
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. การเขียนเล่าเรื่องจากภาพถ่าย
      โดย นายสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ 
       นักเขียน จากนิตยสารสารคดี
14.45 - 15.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถ่าย
16.00 - 16.30 น.    สรุปกิจกรรม ถาม - ตอบ