โครงการอบรม ปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วย Joomla”
วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

หลักการและเหตุผล

ความต้องการเผยแพร่ข้อมูล บริการ และสารสนเทศขององค์กร หรือบุคคลผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเว็บไซต์ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็น ได้ชัด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์จึงเป็นเครื่องมือหลักของหลายหน่วยงานที่ต้องการนำมาพัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ กำลังของบุคลากร และความเร่งด่วนการใช้ของผู้ใช้ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บไซต์ที่มีฟังก์ชันพร้อมใช้งานอย่าง CMS - Content Management System จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บลักษณะ CMS มีให้เลือกใช้ทั้งแบบซื้อขายและแบบ Open Source ในฐานะที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือเรียกสั้นๆ ว่า STKS ทำกิจกรรมส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ทางเลือกไม่ว่าจะเป็น Open Source Software และ Freeware จึงได้ศึกษาซอฟต์แวร์ CMS ในกลุ่ม Open Source ตลอดจนเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ พบว่า Joomla เป็นเครื่องมือที่มีความโดดเด่นมากเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์กลุ่ม Open Source และ Freeware ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์ 
 2. เพื่อแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์กลุ่ม Open Source และ Freeware ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบเว็บไซต์
 3. เพื่อแนะนำเทคนิคการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐาน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla
 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
 3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ โดยเฉพาะการประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารห้องสมุด สำนักหอสมุด และศูนย์บริการสารสนเทศ
 • บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นักวิชาการ
 • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 • ผู้สนใจทั่วไป

ความรู้พื้นฐาน

มีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

เนื้อหาหลักสูตร (Outline)

 1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla
 2. การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์

วิทยากร

นักวิชาการจาก ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

กำหนดการอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียน

 1. ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยกำหนดวันอบรม
  - วันพฤหัสบดีที่ 26 – วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
 2. ค่าลงทะเบียน
  - ระยะเวลา 2 วัน ราคา 3,000 บาท
 3. สถานที่ฝึกอบรม
  - ห้องอบรมโอเพนซอร์สทูเดย์ ชั้น 4 อาคารอโศกทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (แยกอโศก) แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 4. การลงทะเบียน
  - สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://stks.or.th
  - e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  - หมาเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์
10.00 - 10.45 น. การติดตั้งและใช้งาน Joomla
10.45 - 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น. การนำเข้าเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. การนำเข้าเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ (ต่อ)
14.45 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. การนำเข้าเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ (ต่อ)
16.00 - 16.30 น. สรุปเนื้อหาการอบรม ถาม - ตอบ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554

08.30 - 09.00 น.            ลงทะเบียน
09.00 - 10.45 น. การปรับแต่งระบบของ Joomla
10.45 - 11.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.    การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ (ต่อ)
14.45 - 15.00 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น. การปรับแต่ง Template ของ Joomla
16.00 - 16.30 น.    สรุปเนื้อหาการอบรม ถาม - ตอบ