โครงการ STKS Talk ครั้งที่ 4/2554 เรื่อง มาตรฐานการจัดการรูปภาพ
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี

หลักการและเหตุผล

ภาพดิจิทัลเป็นสื่อที่มีคุณค่ามากประเภทหนึ่ง โดยสามารถสื่อสารถึงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ และยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบอื่นๆ แต่เมื่อมีการจัดเก็บภาพจำนวนมาก มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการสืบค้น ด้วยเทคนิคการจัดการภาพผ่าน Image Metadata ทำให้ปัญหาข้างต้นคลี่คลายไปได้ง่าย อีกทั้งซอฟต์แวร์จัดการคลังภาพในกลุ่มโอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ก็มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ

เพื่อให้บุคลากร สวทช. สามารถบริหารจัดการคลังภาพ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการคลังภาพในกลุ่มโอเพนซอร์ส และฟรีแวร์ได้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด STKS Talk ครั้งที่ 4/2554 เรื่อง มาตรฐานการจัดการรูปภาพ ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ให้แก่บุคลากรใน สวทช.ต่อไป

วัตถุประสงค์การอบรม/สัมมนา

  1. เพื่อเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดเก็บรูปภาพ และการสืบค้น
  2. เพื่อสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในกลุ่มโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในการบริหารจัดการคลังภาพได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการคลังภาพ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากร สวทช.

ความรู้พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เนื้อหาหลักสูตร (Outline)

จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ (สามารถนำ Notebook มาฝึกปฏิบัติได้) โดยวิทยากรจาก STKS

กำหนดการอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียน

  • STKS Talk ครั้งที่ 4/54 กำหนดจัดวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น.
  • สถานที่ ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานกลาง
  • รับสมัครจำนวน 50 คน
  • การลงทะเบียน: สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://stks.or.th
  • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

กำหนดการ

13.30 - 16.00 น. ลงทะเบียน
  รู้จักโปรแกรมในกลุ่มโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ และฟรีแวร์สำหรับการบริหารจัดการรูปภาพ
  เทคนิคการจัดการรูปภาพ และการสืบค้น
  มาตรฐานรูปภาพสำหรับจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ
  ซักถาม ข้อเสนอแนะ