โครงการฝึกอบรม การสืบค้นแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Scientific Scholarly Information Resources)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

หลักการและเหตุผล

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP) มีภารกิจด้านการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐาน คือ แหล่งบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปเป็นความรู้ในการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรม

ในการทำวิจัย จำเป็นต้องรู้จักแหล่งสารสนเทศวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากรูปแบบเดิมที่มีบริการในรูปแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร เอกสารสิทธิบัตร เอกสารมาตรฐาน ฯลฯ โดยที่แหล่งข้อมูลสารสนเทศรายการหนังสือของห้องสมุดหนึ่ง ๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากบัตรรายการให้เป็นการสืบค้นบรรณานุกรมทางออนไลน์ที่เรียกว่า OPAC (Online Public Access Catalogue) ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวก ง่ายมากยิ่งขึ้น ส่วนสารสนเทศวิชาการของต่างประเทศ สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผู้ผลิตสารสนเทศวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ  มีการปรับเปลี่ยนจากสื่อกระดาษเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ หรือ ดิจิทัล (Digital) เช่นบริการ e-Book, e-Journal หรือ  Online Database ในชื่อต่าง ๆ ที่ให้บริการทั้งแบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription) และให้บริการแบบเปิด (Open Access : OA)

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศรายการสิ่งพิมพ์ที่มีบริการ และได้บอกรับแหล่งข้อมูลวิชาการออนไลน์เพื่อให้บริการแก่ชุมชนวิจัย สวทช. ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวนหนึ่ง คือ ฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำของโลก ๘ ฐานข้อมูล ได้แก่ ScienceDirect / Scopus / ACM / SpringerLink / IEEE Explore / ISI : Web of Science / ACSและNewstand และวารสารอิเล็กทรอนิกส์อีกประมาณ ๖๐ ชี่อ และจากการที่ STKS มีประสบการณ์ในการศึกษาเอกสารสิทธิบัตร  การจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานวิจัย เพื่อพัฒนาการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมได้ STKS จึงกำหนดจัดฝึกอบรมการสืบค้นแหล่งข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Scientific Scholarly Information Resources) จากแหล่งข้อมูลวิชาการ และการจัดทำแผนที่ความรู้ แผนที่สิทธิบัตร ให้แก่บริษัทผู้เช่า (Tenant) ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานวิจัยและพัฒนาของบริษัทผู้เช่า สามารถช่วยยกระดับในการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของบริษัทผู้เช่าได้

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อแนะนำแหล่งข้อมูลวิชาการของห้องสมุด สวทช. และฐานข้อมูลวิชาการสากลที่ สวทช. บอกรับ
 2. เพื่อแนะนำเทคนิคการสืบค้นข้อมูลวิจัยวิชาการ และสิทธิบัตร
 3. เพื่อฝึกปฏิบัติการสืบค้นแหล่งข้อมูลวิชาการประเภทต่างๆ และการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร
 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ต่าง ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมรู้จักแหล่งข้อมูลวิชาการของห้องสมุด สวทช. และฐานข้อมูลวิชาการสากลที่ สวทช. บอกรับ
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การสืบค้นข้อมูลวิชาการและสิทธิบัตร
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลวิชาการประเภทต่าง ๆ และการจัดทำแผนที่สิทธิบัตรได้
 4. จำนวนการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์เพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ภาคเอกชน บริษัทผู้เช่าพื้นที่ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และหน่วยงานวิจัยทั่วไป โดยผู้เข้าอบรมสามารถนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มาฝึกปฏิบัติด้วย

ความรู้พื้นฐาน

คอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาหลักสูตร (Outline)

 1. แนะนำแหล่งข้อมูลวิชาการตั้งแต่รายการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด สวทช. จนถึงวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลวิชาการ และสิทธิบัตร รวมถึงแนะนำเทคนิคการสืบค้น
 2. แนะนำวิธีการจัดทำแผนที่สิทธิบัตรด้วยเครื่องมือที่จัดเตรียมให้บริการ

วิทยากร

วิทยากรจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

กำหนดการอบรมและรายละเอียดการลงทะเบียน

 1. ระยะเวลาการอบรม 1 วัน โดยกำหนดวันอบรม
  - วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554
 2. ค่าลงทะเบียน
  - ราคา 1,200 บาท
 3. สถานที่ฝึกอบรม
  - ห้องประชุม INC 1-101 อาคารสำนักงานกลาง สวทช. ปทุมธานี
 4. การลงทะเบียน
  - สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://stks.or.th
  - e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  - หมาเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1244

สถานที่ติดต่อ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชั้น 2 ห้อง 206 อาคารสำนักงานกลาง โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1244

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

  08.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน
  09.00 - 10.20 น.      แหล่งข้อมูลวิชาการระดับสากลที่บอกรับและให้บริการโดย สวทช. และ
    แนะนำการสืบค้นรายการหนังสือในห้องสมุด สวทช.
            โดย พรพรรณ บุญยะทิม
  10.20 - 10.30 น.      รับประทานอาหารว่าง
  10.45 - 12.00 น.      เทคนิคการสืบค้นข้อมูลวิจัยและสิทธิบัตร
            โดย รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
  12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 13.30 น.      การจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping)
  13.30 - 14.30 น.    สาธิต ฝึกปฏิบัติจริง ตามหัวข้อเรื่องที่สนใจของผู้เข้าอบรม
  14.30 - 14.40 น.      รับประทานอาหารว่าง
  14.40 - 16.00 น.      สาธิต ฝึกปฏิบัติจริง ตามหัวข้อเรื่องที่สนใจของผู้เข้าอบรม (ต่อ)
  16.00 - 16.30 น.      สรุปเนื้อหาการอบรม ถาม - ตอบ